П У Б Л І Ч Н И Й   Д О Г О В І Р

                                                                                            від 24.11.2023 року


 

У даному договорі терміни використовуються у наступному значенні:

 

Договір - договір про користування матеріально-технічною базою Фітнес - клубу «АтлетіКо» укладений між Виконавцем та Замовником на умовах вказаних у Публічній пропозиції.

 

Публічна пропозиція (оферта) - розміщення на інформаційному стенді Фітнес - клубу «АтлетіКо» тексту Договору про користування матеріально-технічною базою Фітнес - клубу «АтлетіКо», який Виконавець зобов'язується укласти з фізичною особою на умовах викладених у тексті Договору.

 

Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю "АТЛЕТІКО", що є власником зареєстрованої торгової марки "Фітнес клуб АтлетіКо", або фізична особа-підприємець, що є представником ТОВ "АТЛЕТІКО" на підставі договору оренди торгової марки "Фітнес клуб АтлетіКо"

 

Замовник (Клієнт, VIP–клієнт) - фізична особа, яка отримала Клубну картку, або отримала код доступу, придбала Абонемент, ознайомилась з Договором, Правилами клубу, Правилами техніки безпеки та погодилась їх виконувати, надала згоду на обробку своїх персональних даних.

 

Фітнес - клуб «АтлетіКо» - (далі - Клуб) - нежитлове приміщення обладнане спортивними залами, тренажерами, іншим спортивним знаряддям, майданчиками для фізкультурних вправ та іншим майном, у т.ч. загального користування, що перебуває у власності Виконавця, або використовується на підставі договору оренди приміщення.

 

Матеріально-технічна базаокремі частини приміщення в якому розташовано Клуб (крім службових), прилеглі території, обладнання спортивних залів, тренажери, інше спортивне знаряддя, обладнання майданчиків для фізкультурних вправ і спорту та інше майно Виконавця, у т.ч. загального користування.

 

Клубна картка – пластикова картка з нанесеним на ній штрих-кодом, що надається фізичній особі, після реєстрації якої, адміністрація Виконавця ідентифікує особу як Замовника Послуг та є перепусткою для проходу на територію Клубу. Клубна картка містить інформацію щодо номеру телефону стільникового зв’язку  Замовника (який вноситься зі слів Замовника), вид та термін дії обраного Абонементу згідно прайс-листа Виконавця.

 

Код доступу - комбінація цифр, яку Замовник отримує на вказаний власний номер телефону стільникового зв'язку після оплати абонементу, ідентифікує особу як Замовника Послуг та є перепусткою для проходу на територію Клубу.

 

Послуга – надання у користування фізичним особам матеріально-технічної бази Виконавця, для можливості заняття останніми фізичною культурою та спортом.

 

Абонемент – комплекс Послуг, які отримує Замовник після оплати згідно з Прайс-листом Виконавця протягом визначеного терміну, та/або лімітованої кількості відвідувань у Клубі за конкретною адресою, що вказана у платіжному документі.

 

Тренер, старший тренер, персональний тренер, інструктор - (надалі - Тренер) - фізична особа, Клієнт клубу, яка володіє певними навичками занять з фізичної культури і спорту та з якою Виконавцем укладено відповідний Договір передбачений Цивільним кодексом України.

 

Персональне тренування з клієнтом - це тренування, що проводиться Тренером одному Клієнту або декільком Клієнтам одночасно.

 

Групове заняття - це тренування, яке проводиться в час, погоджений з Виконавцем та зазначається у розкладі проведення Групових занять (який знаходиться на рецепції Клубу та/або на сайті), в якому бере участь Тренер, яке проводиться у відповідних приміщеннях, які обладнанні для проведення таких занять.

 

Прайс-лист - письмовий документ Клубу, який містить у собі перелік та вартість відповідних послуг, предметів, а також розмір фінансових (штрафних) санкцій, які діють у Клубі та можуть бути застосовані до порушника цього Договору, Правил клубу та інших Правил (Інструкцій) що діють у Клубі.

 

VIP–клієнт - фізична особа, наділена тими ж правами та обов’язками що й і Замовник, основи отримання Послуг якою обумовлені окремою домовленістю з Виконавцем та якій надано останнім відповідний статус.

 

Гість Клубу - будь-яка особа, яка не є Замовником, або працівником Виконавця.

 

Працівники Виконавця (персонал Клубу, адміністрація Клубу) – фізичні особи, що перебувають з Виконавцем у трудових відносинах, або представляють його інтереси у відповідності до чинного законодавства України. 

СКД - автоматизована система контролю доступу до Клубу, що складається з: блоку керування; декількох клавіатур для введення Коду доступу; вхідної/вихідної групи дверей (простір між ними іменується надалі - Шлюз); камер відеонагляду (у тому числі з можливістю розпізнавання кількості осіб, що знаходяться в Шлюзі тощо).

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Згідно ст. 633 Цивільного кодексу України даний Договір являється публічним договором, порядок укладання якого регламентується ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України Договір укладається прийняттям пропозиції Замовником (акцепт) шляхом оплати його іменного права на отримання послуг Клубу.

1.3. Надалі за текстом Договору Виконавець та Замовник разом називаються «Сторони», а кожен окремо «Сторона». У випадку прийняття умов даної оферти, Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю та правоздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий Договір нікчемним.

1.4. Ця Оферта є відкритим, чинним та загальнодоступним документом, розміщеним за посиланням https://atletiko.club/page/publichnyy_dogovor.html і є вільним для ознайомлення.

1.5. Замовник може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на сайті Виконавця.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1.  За цим Договором Виконавець надає Замовникові можливість користування матеріально-технічною базою Виконавця у порядку та на умовах передбачених цим Договором та додатками до нього, а Замовник зобов'язується оплатити Виконавцеві кошти за користування матеріально-технічною базою Клубу у відповідності з Прайс-листом Виконавцядотримуватись вимог Договору та усіх додатків до нього. Усі додатки до Договору (Правила клубу, Правила техніки безпеки, тощо) є невід’ємною його частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силу.

 

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

 

3.1. Цей Договір укладається шляхом прийняття фізичною особою пропозиції Виконавця укласти Договір на умовах викладених у Публічній пропозиції, текст якої розміщено на інформаційному стенді (куточку споживача) Клубу.

3.2. Вчинення Замовником дій, які підтверджують акцептування цього Договору є придбання Абонементу на право користування матеріально-технічною базою Виконавця та/або отримання зареєстрованої клубної картки чи коду доступу. З цього моменту фізична особа є стороною Договору, в редакції чинній на момент акцептування і до наступного факту акцептування, і іменується Замовник. Момент початку дії Абонементу збігається з моментом його придбання. Вказані дії підтверджують факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Замовником Договору, всіх його умов без будь-яких обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та Правилами клубу (надалі – Правила), Правила техніки безпеки, які визначені у Додатках до цього Договору та є обов’язковими до виконання.

Якщо фізична особа не згодна з умовами Договору та/або Додатками до Договору, то вона не може бути його Стороною Договору та повинна утриматися від акцептування цього Договору.

3.4. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами, та вважається таким, що Замовник ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти, які є діючими для нього станом на момент акцептування.

 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ

 

4.1. Вартість Послуг за цим Договором визначається Прайс-листом Виконавця, який розміщено на інформаційному стенді Клубу, або на іншому видному місці. Розрахунки за Договором проводяться в національній валюті, у безготівковій формі. Кошти сплачені Замовником за цим Договором поверненню не підлягають, окрім випадків передбачених п.п. 5.1.5 цього Договору, або інші окремі випадки та підстави, які на переконання Адміністрації будуть достатніми та вагомими для прийняття такого рішення і відповідатимуть нормам законодавства України.

4.2. Доступ в Клуб можливий лише при наявності Клубної картки та/або коду доступу. При кожному відвідуванні Клубу Замовником з метою отримання Послуг, проводиться сканування Клубної картки адміністрацією Виконавця, або введення коду доступу за допомогою технічних засобів Виконавця. Відвідуванням Клієнтом Клубу вважається його перебування на території Клубу та/або ідентифікація його як Клієнта Клубу на рецепції, за даних умов Послуга вважається безповоротно використаною.

4.3. Обов’язковою умовою реєстрації Клубної картки є надання номеру особистого стільникового зв'язку у момент укладання Договору. Номер телефону стільникового зв'язку Замовника є головним критерієм персоніфікації.

4.4. Клубна картка є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами. Код доступу є індивідуальним, його використання не може бути здійснено іншими особами.

4.5. Термін дії Клубної картки та Коду доступу не обмежений, однак користування матеріально-технічною базою Клубу Замовник може здійснювати лише за наявності сплаченого Абонементу згідно Прайс-листа Виконавця.

4.6. Отримана Замовником Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення першої отриманої Замовником Клубної картки входить у вартість Послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої Замовником Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та сплачується ним додатково, згідно з Прайс-листом Виконавця.

4.7. У разі закінчення строку дії Абонементу або/чи кількості відвідувань, які оплачені згідно з діючим Прайс-листом, вважається, що Послуги Замовником спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.

4.8. Години відвідування Клубу Замовником встановлюються відповідно до розкладу роботи Клубу з урахуванням виду оплаченого абонементу згідно Прайс-листа Виконавця.

4.9. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця заздалегідь повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному стенді (куточку споживача) Клубу, крім випадків, які не залежать від волі Виконавця.

4.10. Усі додаткові послуги сплачуються Замовником згідно Прайс-листа Виконавця. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. на підтвердження права Замовника відвідувати Клуб оформити та надати Замовникові Клубну картку, або за допомогою технічних засобів надати код доступу;

5.1.2. надавати Замовникові можливість користуватись майном Клубу у порядку, передбаченому цим Договором та додатками до нього;

5.1.3. утримувати Клуб в належному санітарно-гігієнічному стані;

5.1.4. забезпечити належне функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень призначених для користування Замовником;

5.1.5. у разі дострокового розірвання цього Договору після його акцептування Замовником, у разі неможливості надання Виконавцем Послуг не з вини Замовника, Виконавець зобов’язується повернути кошти сплачені Замовником за діючий/оплачений Абонемент, за вирахуванням (за мінусом) оплати за отриманий обсяг Послуг.

 

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. вимагати від Клієнта належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором;

5.2.2. отримати своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг відповідно до обраного Замовником Абонементу згідно Прайс-листа Виконавця, а також вартості додаткових послуг. У разі дострокового розірвання цього Договору Замовником в односторонньому порядку, у випадку передбаченому п. 5.4.7. цього Договору, Виконавець має право отримати компенсацію від Замовника у розмірі 50% від вартості сплаченого Абонементу, лише за рахунок залишку сплаченого але невикористаного Абонементу;

5.2.3. вимагати від Замовника відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі

завдання збитків Виконавцю, майну Клуба, працівникам або іншим відвідувачам Клубу;

5.2.4. зробити зауваження Замовнику у разі порушення ним Договору та додатків до нього, вказати на наслідки такого порушення і скласти Акт про порушення Замовником Договору, або Акт про факт нанесення шкоди майну (надалі разом - Акти). Акти мають бути складені комісією у складі не менш ніж 1 (однієї) уповноваженої особи Виконавця та 2 (двох) незалежних осіб. У разі якщо Замовник відмовився від підписання Актів, Акти вважаються дійсними за умови дотримання процедури їх складання, передбаченої даним пунктом. З моменту набрання чинності Актів, тобто з моменту їх підписання комісією, Замовник несе відповідальність, у тому числі, але не виключно, матеріальну, передбачену даним Договором, Правилами та чинним законодавством України. У разі якщо порушення сталось 1 (один) і більше разів (в залежності від тяжкості порушення, що встановлюється за особистим переконанням Виконавця) – позбавити права відвідувати Клуб без повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за цим Договором;

5.2.5. не допускати Замовника до приміщень Клубу та/або припинити надання Послуг, якщо зовнішній вигляд Замовника дає працівникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння, або під впливом дії будь-якої наркотичної речовини, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію і свідомість Замовника, і якщо обставини, перелічені у цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;

5.2.6. в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору (розірвати Договір в односторонньому порядку) у разі порушення Замовником умов цього Договору та/або заподіяння умисної шкоди Виконавцю або третім особам, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Замовника та не є підставою для виникнення будь-якої відповідальності у Виконавця;

5.2.7. в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору та його додатків. Такі зміни набирають чинності з часу розміщення зміненого тексту на офіційному сайті клубу https://atletiko.club/page/publichnyy_dogovor.html. Замовник погоджується, що до закінчення терміну дії придбаного Абонементу (здійснення акцептування), взаємовідносини сторін регулюються Публічним договором в реакції чинній на момент його акцептування.

5.2.8. змінювати діючий розклад групових занять в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття з оповіщенням про це шляхом вивішування нових розкладів на інформаційних стендах за 14 днів до набрання ними чинності;

5.2.9. без попереднього сповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, змінювати Прайс-лист;

5.2.10. обмежувати використання будь-якого тренажера, або обладнання, для проведення профілактичної, або ремонтної роботи з ним;

5.2.11. у разі прострочення оплати за орендовану шафу більш ніж на 3 (три) дні, вилучити з неї речі Замовника. У такому випадку Виконавець не несе жодної відповідальності за збереження та цілісність речей, що знаходились у шафі;

5.2.12. здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Клубу та прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики). Використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях);

5.2.13. в окремих випадках, Виконавець має право вимагати від Замовника (Гостя Клубу) надання відповідної медичної довідки лікаря (у т.ч. від лікарів вузької спеціалізації - хірург, травматолог, невропатолог, психіатр, тощо) щодо відсутності протипоказань у відвідуванні Клубу. Не надання Замовником протягом семи робочих днів такої довідки, може бути підставою для розірвання даного Договору;

5.2.14. у випадку припинення господарської діяльності Виконавцем, останній має право делегувати надання послуг Замовнику третім особам, визначеним Виконавцем;

5.2.15. інші права передбачені цим Договором та законодавством України.

 

5.3. Замовник зобов’язується:

5.3.1. належним чином та у повному обсязі виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором та додатками до нього, в тому числі завчасно та у повному обсязі оплатити вартість Послуг за цим Договором (у т.ч. додаткових), які передбачені Прайс-листом Виконавця.

У разі дострокового розірвання цього Договору Замовником в односторонньому порядку, у випадку передбаченому п. 5.4.7. цього Договору, сплатити Виконавцю компенсацію у розмірі 50% від вартості сплаченого Абонементу, лише за рахунок залишку сплаченого але невикористаного Абонементу;

5.3.2. повідомити співробітникам Виконавця достовірну інформацію щодо номеру свого стільникового телефону, а у окремих випадках, на вимогу адміністрації Клубу - паспортних даних (ПІБ, віку, тощо), а також інформацію про можливі медичні протипоказання (стан здоров’я та ін.) щодо отримання Послуг;

5.3.3. відвідувати Клуб при пред’явленні Клубної картки або введенні Коду доступу за допомогою технічних засобів Виконавця, а у разі їх втрати відновити, у т.ч. за додаткову плату, згідно діючого Прайс-листа. Замовник розуміє, що під час кожного пред'явлення Клубної карти або введенні Коду доступу відбувається списання відвідувань;

5.3.4. не передавати Клубну картку, або Код доступу іншим особам для їх використання в Клубі;

5.3.5. відвідувати Клуб в межах його робочого часу згідно з графіком його роботи;

5.3.6. охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Виконавця;

5.3.7. самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;

5.3.8. нести особисту матеріальну та/або нематеріальну відповідальність за шкоду нанесену Виконавцю, Тренеру, персоналу Клубу або третім особам, матеріально-технічній базі Клубу, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу;

5.3.9. самостійно та відповідально контролювати стан свого здоров’я, за наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань тощо, утриматись від відвідування Клубу і не ставити під загрозу здоров’я та життя своє та оточуючих;

5.3.10. неухильно дотримуватись умов цього Договору, додатків до нього та норм чинного законодавства України.

 

5.4 Замовник має право:

5.4.1. отримувати Послуги у порядку та на умовах передбачених цим Договором, додатками до нього та видом Абонементу, згідно Прайс-листа Виконавця, який обрав Замовник;

5.4.2. користуватись додатковими послугами, згідно Прайс-листа Виконавця;

5.4.3. вимагати від Виконавця виконання обов’язків за цим Договором;

5.4.4. отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;

5.4.5. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання цього Договору і вжиття всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;

5.4.6. відмовитись від Договору (розірвати Договір в односторонньому порядку) у разі порушення Виконавцем своїх обов’язків згідно цієї Публічної оферти та отримати повернення коштів пропорційно вартості не отриманих, але оплачених Послуг;

5.4.7. відмовитись від Договору (достроково розірвати Договір) в односторонньому порядку у будь-який час.

 

6. ТРЕНЕР

 

6.1. У відповідності до положень цього Договору та додатків до нього, а також положень Цивільного кодексу України, Виконавець надає право Тренерові перебувати у Клубі та займатись виключно діяльністю, що не суперечить вимогам цього Договору, Правилам Клубу та нормам чинного законодавства України. Тренер не знаходиться у трудових відносинах з Виконавцем.

6.2. Тренер має право надавати Замовнику консультації з правильності користування тренажерами, іншим спортивним інвентарем, а також правильності та послідовності виконання фізичних вправ, тощо.

6.3. Тренер самостійно визначає з Замовником основи їх взаємовідносин (платні, безоплатні), а також розмір та порядок оплати його консультаційних послуг. Вартість послуг Тренера не може перевищувати максимальний розмір узгоджений з Виконавцем.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за неякісне та неправильне надання Тренером консультаційних послуг, та за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок неякісного надання таких послуг.

6.5. Виконавець не приймає від Замовника плати за послуги Тренера.

6.6. Виконавець не регулює та не контролює відносини та зобов’язання Тренера перед Замовником та третіми особами. Виконавець не несе відповідальності за порушення Тренером норм чинного законодавства України.

6.7. Поняття «Тренер, старший тренер, персональний тренер, інструктор тощо» є внутрішньо клубним визначенням та поняттям. Кваліфікаційні вимоги, передбачені профільними нормативно-правовими актами, до наведених вище понять у розумінні цього Договору, не застосовуються.

6.8. У разі допущення Тренером порушень, наведених у цьому розділі, Виконавець на власний розсуд має право розірвати з останнім договірні відносини.

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

7.1. Строк дії Договору збігається зі строком дії придбаного Замовником Абонемента, оплаченого згідно Прайс-листа Виконавця.

7.1.1. Дія Абонементу починається в день його придбання.

7.1.2. Абонемент на місяць діє протягом терміну, що дорівнює кількості днів місяця поточного року в якому його було придбано, та/або ту кількість відвідувань, що передбачена Прайс-листом Виконавця, в залежності від того, що раніше закінчиться. Дія Абонементу закінчується о 23 годині 59 хвилин останнього оплаченого дня Абонементу та вважається спожитим Замовником.

7.1.3. Абонемент на разове відвідування діє протягом трьох днів та включає одне відвідування. День придбання Абонементу, незважаючи на час його оплати, вважається першим днем дії зазначеного Абонементу. Дія Абонементу закінчується через день після його придбання, о 23 годині 59 хвилин, або після використання одного відвідування, та вважається спожитим Замовником.

7.1.4. Термін дії Абонементу та/або кількість відвідувань за Абонементом не може бути змінено на вимогу Замовника.

7.2. Для VIP-клієнтів строк дії цього Договору закінчується у момент його розірвання.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

8.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов’язані з ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та/або їх представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом тридцяти календарних днів, він вирішується у судовому порядку, згідно чинного законодавства України.

8.2. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України.

8.3. Виконавець не несе ніякої відповідальність за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце при отриманні Замовником Послуг, у т.ч. за шкоду, пов’язану з погіршенням здоров’я Замовника, якщо стан здоров’я погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання, не з вини Виконавця; за отриману Замовником травму на території Клубу, у тому числі у випадках, якщо причиною завдання шкоди здоров’ю стало порушення Замовником правил користування тренажерами, іншим обладнанням, правил безпеки, окрім випадків, коли така травма отримана з вини Клубу, наприклад, через несправний технічний стан спортивного обладнання, невідповідність обладнання заявленим характеристикам.

8.4. Виконавець не несе відповідальність за шкоду завдану здоров’ю або майну Замовника діями/бездіяльністю третіх осіб або самого Замовника.

8.5. Виконавець не несе відповідальність за незручності у отриманні Замовником Послуг (у т.ч. з технічних причин), які стались не з вини Виконавця, або які останній не міг передбачити. Виконавець не несе відповідальності за технічні незручності, спричинені проведенням сезонних, профілактичних або аварійних робіт комунальними та іншими службами. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які не є його працівниками.

8.6. Виконавець не несе жодної відповідальність за будь-які пошкодження, псування, забруднення майна (особистих речей, елементів одягу, власного спортивного спорядження, тощо) Замовника.

8.7. Виконавець не несе відповідальність за можливу втрату речей Замовника, в тому числі з шаф для переодягання, шаф для оренди, шаф для цінних речей.

8.8. Замовник несе повну відповідальність у разі приховування від Виконавця інформації щодо стану свого здоров’я, що може спричинити отримання будь-якого роду шкоди як самим Замовником, так і іншими відвідувачами Клубу. Відповідальність перед Виконавцем та третіми особами за такі дії несе самостійно Замовник, який приховав інформацію.

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Інформація вважається доведеною до відома Замовника якщо вона розміщена на інформаційному стенді (куточку споживача) Клубу та офіційному сайті Клубу.

9.2. Придбавши Абонемент Замовник заявляє, що він перебуває при здоровому розумі та ясній пам’яті, діє добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фізичного так і психологічного, розуміє значення своїх дій та їх правові і фактичні наслідки та усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що: а) Замовник свідомо погоджується на всі умови Договору; б) стан здоров'я Замовника дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору; в) він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров’ю, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень); г) він не має медичних протипоказань для занять спортом та свідомо звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з ним на території Клубу; д) на виконання Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, укладенням цього Договору, Замовник надає згоду Виконавцю на внесення, зберігання та обробку своїх персональних даних, на здійснення дій з персональними даними які пов’язані зі збиранням, реалізацією, накопиченням, зберіганням, узагальненням, зміною, використанням і поширенням, знеособленням, знищенням відомостей щодо Замовника; е) він несе повну відповідальність за правильність вказаних персональних даних, зобов'язується своєчасно повідомляти Виконавця про їх зміну, а у разі неповідомлення, усвідомлює ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків. Порядок автоматизованої обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних детально викладені у Додатку № 3 Політика обробки персональних даних.

9.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору, або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності, або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.4. Усі додатки до Договору є невід’ємною його частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силу.

9.5. Питання не врегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України.

 

Додаток № 1

до Публічного договору від 24.11.2023 року

ПРАВИЛА КЛУБУ 

1. Вступ

1.1. Правила клубу - є внутрішнім організаційно-правовим документом Клубу, який регламентує поведінку відвідувачів (Гостей Клубу, Замовника, тощо) Клубу.

1.2. Правила клубу є обов’язковими для Персоналу, Замовників та Гостей Клубу. Пропонуємо Вам уважно ознайомитися з Правилами і неухильно дотримуватися їх.

1.3. Мета Правил клубу — створення найбільш безпечних, оптимально комфортних умов для занять в Клубі, та підтримання дружелюбної і доброзичливої атмосфери.

1.4. У разі порушення Правил клубу - Виконавець має право застосувати необхідні заходи оперативного впливу, включаючи право в односторонньому порядку розірвати договірні відносини з Замовником.

1.5. З діючими Правилами клубу Ви завжди маєте можливість ознайомитись на рецепції Клубу.

1.6. Правила клубу можуть бути змінені або доповнені Виконавцем. Кожні нові Правила клубу замінюють попередні. Змінені Правила є обов’язковими для всіх Замовників.

1.7. За наслідки, що виникли у разі недотримання цих Правил Замовником, Виконавець відповідальність не несе.
 

2. Загальні правила

2.1. Гість Клубу може переміщуватись по території клубу тільки у супроводі тренера, або іншого представника Виконавця, визначеного адміністрацією. Тренер, або інший представник Виконавця зобов'язаний після закінчення презентації клубу (або вчинення інших дій, у т.ч. сервісного   обслуговування, перевіряючих заходів, тощо) провести відвідувача до рецепції. 

2.2. Виконавець надає Послуги у Клубі у відповідності до розкладу роботи Клубу, який розміщено на інформаційному стенді Клубу, або на іншому видному місці. Точний час в Україні визначається за посиланням http://timenow.in.ua/

2.3. Заняття в Клубі необхідно завершувати за 15 хвилин до закінчення роботи та залишати приміщення Клубу не пізніше встановленого часу закінчення роботи Клубу.

2.4. При вході до приміщення Клубу менш, ніж за 1 (одну) годину до встановленого часу закриття, персонал Клубу нагадує Замовникові про максимальний період часу перебування на території Клубу. Допуск до Клубу припиняється за 30 (тридцять) хвилин до закінчення роботи Клубу. 

2.5. Виконавець залишає за собою право не частіше, ніж 1 (один) раз на календарний тиждень змінювати розклад роботи Клубу, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному стенді, або будь-яким іншим шляхом.

2.6. Прайс-лист у Клубі може бути змінений Виконавцем, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації в Клубі, або будь-яким іншим шляхом.

2.7. При використанні Замовником Абонементу, лімітованого кількістю відвідувань, Виконавець не повертає зняте відвідування при неможливості Замовником продовжити отримання Послуги з власної вини та причин.

2.8. Незалежно від причин, дія всіх Абонементів, які наведені в прайс-листі Виконавця, не може бути перенесена, або зупинена. 

2.9. Клубна картка, або код доступу надається адміністрації Виконавця Замовником, кожного разу коли останній відвідує Клуб. Персонал Клубу має право вимагати від Замовника пред’явити документ, що посвідчує його особу (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, посвідчення водія, учнівське (студентське) посвідчення, інші документи, які, на переконання адміністрації Клубу, достатні для встановлення особи), а Замовник зобов'язується його пред’явити. У разі невідповідності даних особи, зазначених у документі, даним, зазначеним у Клубній картці, адміністрація Клубу має право вилучити таку Клубну картку до з’ясування усіх обставин, про що складає відповідний акт у 2 (двох) примірниках за підписом особи, яка вилучила Клубну картку.  1 (один) з таких примірників надається особі, яка пред’явила невідповідну Клубну картку. Вилучена Клубна картка залишається в Клубі до з’ясування обставин, що призвели до її вилучення та прийняття рішення у відповідності до вимог Договору.

2.10. Придбання та використання Нічного абонементу (якщо така послуга передбачена в Клубі) можливе лише особами, що досягли 18-річного віку. Вхід до приміщення Клубу за наявності діючого Абонементу з 23:00 до 6:00 можливий виключно за умови пред’явлення Адміністратору паспорту громадянина України, або водійського посвідчення.

2.11. Перебуваючи на території Клубу, Замовник (Гість) повинен поводитись відповідно до загальних правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Клубу, дотримуватися чистоти, правил гігієни та санітарії, пожежної безпеки та не створювати не комфортних умов для інших відвідувачів Клубу. Замовник повинен перебувати в приміщеннях Клубу, окрім вхідної частини, роздягалень та біля рецепції, в змінному взутті, або бахілах.

2.12. Вибір музичного супроводу на території Клубу здійснюється Адміністрацією.

2.13. Для зберігання цінних/індивідуальних речей, Замовнику надається можливість використовувати шафи для таких речей розташовані в тренувальній зоні, тільки на час перебування в Клубі. Виконавець не несе відповідальності за можливу втрату речей Замовника в тому числі з шаф.

2.14. За будь-яких травматичних пошкоджень, або погіршення самопочуття негайно зверніться до персоналу Клубу за першою допомогою. 

2.15. Клієнт повинен самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров’я, за наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також інших протипоказань, - зобов’язаний утриматись від відвідування Клубу і не ставити під загрозу своє життя та здоров’я, а також життя та здоров’я оточуючих.

2.16. Залишаючи приміщення Клубу, Клієнт повинен повернути адміністрації Виконавця ключ від шафи для переодягання, при використанні шафи для особистих речей - ключ від цієї шафи, у разі коли цей ключ був отриманий на рецепції, а також будь-які предмети взяті в оренду.

2.17. Окрім існуючих заборон, передбачених чинним законодавством України, на території Клубу Замовнику (у тому числі Гостям клубу) категорично забороняється вчинення таких дій:

2.17.1. відео - та фотозйомка, без згоди Виконавця;

2.17.2. перебування з будь-якими видами зброї без дозволу адміністрації Клубу, носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї;

2.17.3. вживання гарячих та холодних страв в приміщеннях Клубу (за виключенням продуктів придбаних на рецепції, або фітнес барі Клубу)

2.17.4. вживання будь-яких напоїв (гарячих напоїв, коктейлів, тощо) здійснюється виключно біля рецепції, або, за наявності, біля фітнес бару; в тренувальних зонах вживання напоїв можливе лише в закритій тарі (шейкери, пляшки та посуд з кришками, тощо).

2.17.5. вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів та/або їх аналогів, а також паління;

2.17.6. проносити в комерційних цілях в приміщення Клубу свої напої (у т.ч. воду) та спортивне харчування (у т.ч. коктейлі), а також виготовлення, вживання та пригощання інших відвідувачів Клубу власним спортивним харчуванням (у т.ч. коктейлями) на території Клубу;

2.17.7. розповсюдження та купівля-продаж спиртних напоїв, наркотичних засобів та/або їх аналогів, будь-яких медикаментів та/або спортивного харчування, та/або біодобавок;

2.17.8. проносити на територію Клубу будь-яких тварин;

2.17.9. проводити дітей віком до 7 років в приміщення Клубу на час тренування;

2.17.10. проводити дітей віком від 7 років в приміщення Клубу без придбання окремого абонементу;

2.17.11. перебування Замовника та/або осіб, за яких він відповідає, у місцях, відведених для персоналу, без запрошення та відома персоналу;

2.17.12.  проводити тренування інших відвідувачів Клубу;

2.17.13.  вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;

2.17.14. непристойна поведінка та жести;

2.17.15. прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації;

2.17.16. грубе поводження по відношенню до персоналу та інших відвідувачів Клубу;

2.17.17. нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи;

2.17.18. використання гучномовних пристроїв, якщо це заважає будь-якій особі, яка перебуває на території Клубу;

2.17.19. захаращувати речами лавки і проходи, заважати вільному переміщенню інших відвідувачів і персоналу;

2.17.20. залишати особисті речі у приміщеннях, роздягальнях, шафах та ін., після закінчення відвідування;

2.17.21. відвідувати Клуб при наявності інфекційних і застудних захворювань, а також медичних протипоказань;

2.17.22. передавати свою Клубну картку, або Код доступу іншим особам;

2.17.23. кидати (різко відпускати не повернувши у початкове положення) спортивний інвентар (штанги (гриф, диски до нього) гантелі, рукоятки тренажерів, ручки для тяги і т. д.), у т.ч. на підлогу. 

2.17.24. використовувати диски (у т.ч. прогумовані) в якості підставок чи підкладок для різноманітних вправ, або в будь-який інший спосіб, що не відповідає їх прямому призначенню, - для зміни ваги штанг/гантелів, або ваги на тренажерах з відповідними направляючими.

2.17.25. Реклама у будь-який спосіб, будь-якої, без виключення, продукції (у т.ч спортивного харчування, тощо) та суб'єктів, що здійснюють її реалізацію, без погодження з Виконавцем. Виконавець, на власний розсуд, має право вимагати оплату такої реклами.

2.17.26. Проносити на територію Клубу продукцію в скляній тарі.

2.17.27. Використовувати територію клубу для зберігання особистого транспорту.

2.17.28. Порушувати алгоритм роботи СКД (якщо вона встановлена в Клубі), у т.ч.: силоміць відкривати або закривати двері; намагатись пройти через Шлюз одночасно з іншими Замовниками (Гостями, Тренерами, Персоналом тощо).

2.17.29. Проносити до приміщення Клубу велосипеди, самокати чи інші подібні засоби пересування.

3. Правила поведінки на тренувальних територіях 

3.1. Вхід на територію для тренувань можливий лише в змінному спортивному взутті. Взуття повинне бути закритого типу. Під час тренувань верхня та нижня частина тіла мають бути закриті елементами одягу (використання нижньої білизни, як елементу одягу під час тренувань - заборонено).

3.2. Користування мобільними телефонами та засобами парфумерії з різкими та/або стійкими запахами на тренувальних територіях заборонені.

3.3. Перед початком занять на тренажерах Замовник зобов’язаний ознайомитись з інструкцією з користування тренажером та чітко виконувати усі рекомендації та вимоги такої інструкції. Інструкції з використання того чи іншого тренажера розміщені на самому тренажері, або знаходяться на інформаційному стенді. У будь-якому випадку Замовник має право проконсультуватися з питання використання тренажера з Тренером.

3.4. Категорично забороняється використовувати тренажер будь-яким іншим способом ніж той, який вказаний у інструкції до тренажеру.

3.5. Категорично забороняється використовувати спортивне обладнання (штанги, гантелі, тренажери та ін.) у спосіб та з навантаженням, що не відповідає його технічним характеристикам (інформацію про технічні характеристики того чи іншого обладнання можливо отримати у персоналу Виконавця).

3.6. Користування тренажерами може бути тимчасово обмеженим для проведення профілактичних ремонтних та інших робіт.

3.7. З метою уникнення передчасного зносу, поломок, забезпечення нормального функціонування тренажерів та іншого спорядження Клубу, персоналом Виконавця регулярно здійснюються його профілактичні перевірки. При цьому, з метою змащування окремих вузлів та деталей тренажерів, згідно інструкцій по їх експлуатації, використовуються спеціальні змащувальні засоби.  

Клієнтам та Гостям Клубу забороняється притулятись, чіпати руками, лагодити та ін., рухомі та нерухомі частини тренажерів та іншого спорядження (особливо ті на які нанесено спеціальні змащувальні засоби), що не використовуються для виконання відповідних спортивних вправ, передбачених інструкцією з використання обладнання, оскільки це може призвести до забруднення (ушкодження) окремих частин тіла Замовника, забруднення та псування одягу (у т.ч. одягу інших відвідувачів), за що Виконавець не несе жодної відповідальності, а також  забруднення та псування іншого обладнання та інтер’єру Клубу.

3.8. Якщо Замовник використовує обладнання тренажерного залу більше одного підходу, необхідно бути уважним до інших осіб, які хотіли б скористатися тим же обладнанням. Якщо Ви помітили, що хтось чекає, коли Ви закінчите вправи на тренажері, просимо, першим запропонуйте робити підходи до тренажера по черзі.

3.9. Якщо у Вас виникло питання, як користуватися тим чи іншим тренажером, або будь-яке інше питання - звертайтесь до Тренерів, вони завжди Вам допоможуть.

3.10. Під час занять на тренажерах користуйтеся рушником з метою особистої гігієни.

3.11. Перебування дітей віком до 14 років у тренажерному залі без супроводу Тренера, або особи що за них відповідає, суворо заборонено. Відповідальність за дії дітей, їх стан здоров’я, або шкоду що може бути заподіяна їх здоров’ю, несуть Тренер, або особи, що за них відповідають.

3.12. Самостійні заняття дітей в тренажерному залі дозволені з 14 років.

3.13. Після тренування Замовник зобов’язаний прибрати штанги, гантелі та інше незакріплене обладнання та спорядження, які він використовував у процесі отримання Послуг, на спеціально визначені для них місця.

3.14. Забороняється виносити спортивне обладнання та інвентар із залів, в якому такий інвентар знаходиться.  

3.15.  Забороняється притулятись до дзеркал, що використовуються в інтер’єрі Клубу, а також виконання тих чи інших вправ (дій) що можуть призвести до пошкодження/псування інтер’єру Клубу (у т.ч. дзеркал, підлоги, стін, стелі, елементів освітлення, вентиляції, тощо) у спосіб, не передбачений відповідними інструкціями до обладнання, або в безпосередній близькості до предметів інтер’єру. У разі пошкодження/псування предметів інтер’єру Клубу, Замовник несе відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

3.16. Персонал Виконавця, Тренери мають право зробити зауваження Замовникові та зупинити виконання ним тої чи іншої спортивної вправи (у т.ч. що виконується за допомогою власного спортивного обладнання, або обладнання Виконавця) якщо вважають, що подальше виконання цієї вправи може: загрожувати життю та здоров’ю Замовника та інших відвідувачів Клубу; може призвести до пошкодження майна Виконавця; обмежує вільний доступ інших Замовників (гостей Клубу, персоналу Виконавця) до тих чи інших частин приміщень, тренажерів, тощо. У разі, якщо Замовник не реагуватиме на відповідне зауваження та продовжуватиме виконання наведеної вище вправи, Виконавець, в односторонньому порядку має право негайно розірвати з таким Замовником Публічний Договір та, за відсутності інших порушень Договору з боку Замовника, повернути останньому грошові кошти за невикористану частину Абонементу.

3.17. За усі негативні наслідки, що можуть трапитися у зв’язку з порушенням вимог цього Розділу, у т.ч. відносно інших Клієнтів (Гостей) Клубу, Виконавець жодної відповідальності не несе.

3.18. У випадках тимчасового збільшення кількості Замовників, що одночасно бажають здійснювати фізичні вправи за допомогою кардіо обладнання (бігові доріжки, орбітреки, велотренажери тощо), що розташоване на території Клубу, можливе утворення черги до зазначеного обладнання. 

З метою попередження та унеможливлення будь-яких непорозумінь та суперечок щодо користування кардіо обладнанням та будь-яким іншим обладнанням Клубу, встановлюється норма щодо “живої” черги (особистої присутності) до обладнання Клубу, яким планує скористатись Замовник та яке невдовзі звільниться від користування іншим відвідувачем. Будь-яке бронювання черги до зазначеного обладнання, без особистої присутності Замовника, або інші маніпуляції з черговістю користуванням обладнанням, у т.ч. здійснені Тренерами,  забороняються.    

3.19. З метою попередження та унеможливлення будь-яких непорозумінь та суперечок щодо користування обладнанням Клубу Тренер повинен керуватись наступними принципами:
Замовник, що не користується послугами Тренера має пріоритет у використанні обладнання і може відмовити у спільному використанні обладнання, оскільки Замовнику, що використовує послуги Тренера, останній може завжди дати альтернативну вправу.

При використанні обладнання тренажерного залу Тренери зобов'язані бути уважним до інших осіб, які хотіли б скористатися тим же обладнанням. Якщо Тренер помітив, що хтось чекає закінчення вправи на тренажері, Тренер зобов'язаний першим запропонувати робити підходи по черзі. в Клубі суворо заборонено створення умов передачі обладнання між Тренерами, що унеможливлює їх використання Замовниками, що не користуються послугами Тренера.

Тренерам заборонено проводити в Клубі тренування, характер яких передбачає довготривале використання тренажерного обладнання, оскільки це обмежує оптимальний доступ до обладнання всіх бажаючих Замовників.

4. Порядок проведення групових занять: 

4.1. Групові заняття проводяться виключно за розкладом;

4.1.1. запізнення на групове заняття не являється приводом для зміни розкладу чи формату заняття;

4.1.2. при запізнені на зайняття більш, ніж на 10 (десять) хвилин адміністрація Виконавця має право не допустити на заняття дану особу;

4.1.3. виконавець на власний розсуд, дбаючи виключно про життя та здоров'я Замовника, може надати аргументовану відмову останньому у відвідуванні групових занять, в тому числі, але не виключно, у випадку, якщо відвідування групових занять може негативно вплинути на здоров’я  Замовника;

4.1.4. розклад групових занять та їх кількість складається на період до 1 (одного) місяця та може змінюватись на розсуд Виконавця з урахуванням побажань відвідувачів;

4.1.5. забороняється використання мобільних телефонів під час групових занять.

4.1.6. не раніше ніж за 30 хвилин до початку занять, при скануванні Клубної картки, Замовник отримує від адміністрації Клубу кліп-карту (що являється перепусткою на групове заняття до конкретного Тренера)  яку перед заняттям повинен віддати Тренеру.

4.2. Відвідування Замовником кардіо та тренажерної зали не входить у вартість абонементу групових занять, але може бути окремо оплачено, шляхом придбання комбінованого абонементу.

4.3. Адміністрація Клубу має право вносити зміни в розклад групових занять, в тому числі, але не виключно, змінювати час та кількість занять, тощо.

4.4. Цими Правилами Виконавець попереджає, а Клієнт усвідомлює та погоджується з тим, що тренувальні зали для групових занять мають певну допустиму кількість місць, перевищення якої призводить до створення незручностей для відвідувачів під час проведення занять у групових залах та, як наслідок, неповноцінного надання відвідувачам таких видів Послуг. Оскільки будь-яке перевищення допустимої кількості відвідувачів на групових заняттях може спричинити встановлення обмеження для відвідувачів Клубу щодо їх участі у таких групових заняттях, то таке обмеження не може бути розцінене як власна ініціатива Виконавця, за яку Виконавець повинен нести відповідальність, а лише вказує на підвищену популярність такого виду групових занять.

5. Порядок надання послуг солярію

5.1. Оплата за послугу здійснюється до початку сеансу.

5.2. При отриманні ключа від приміщення солярію потрібно залишити завдаток у розмірі 50,00 грн. Після повернення ключа завдаток повертається. У випадку втрати ключа завдаток не повертається. Час на повернення ключа складає 30 хвилин з моменту отримання, без урахування часу безпосереднього сеансу.

5.3.Під час сеансу клієнт повинен користуватись окулярами для захисту від випромінювання, які можна отримати на рецепції клубу. Рекомендується використовувати одноразову шапочку, стикіні, одноразові капці та крем для засмаги, які можливо придбати на рецепції клубу.

5.4. Солярій вмикається на оплачений період часу. При бажанні розігріву солярію до початку сеансу - додатковий час на розігрів теж повинен бути оплачений. Для ввімкнення солярію необхідно натиснути кнопку в апараті солярію.

5.5. Для зв’язку з рецепцією клубу, на внутрішній стороні дверей солярію зазначений відповідний номер телефону.

5.6. Прибирання та дезінфекція солярію здійснюється технічним спеціалістом після кожного відвідувача.

6. Порядок надання послуг сауни

6.1. Оплата за послугу здійснюється до початку сеансу (в деяких випадках, на вимогу адміністратора, за 48 годин, або більше).

6.2. Прибирання та дезінфекція сауни здійснюється технічним спеціалістом після кожного надання послуги.

6.3. З особливостями отримання послуг сауни, які залежать від її виду, можливо ознайомитись на рецепції клубу.  

7. Інші умови 

7.1. Послуги у Клубі надаються згідно діючого прайс-листа Виконавця. Придбання разових відвідувань можливе лише на сайті Виконавця. Будь-які інші види платних/безоплатних послуг не передбачені прайс-листом у Клубі не надаються.

7.2. Для одягу слід використовувати шафу в роздягальні.

7.3. Ключ від шафи отримується на рецепції Клубу. Замовнику надається виключно один ключ від шафи для переодягання, Замовник під час перебування в клубі, може користуватися виключно однією шафою для переодягання. Не дозволяється залишати свої речі в шафах після закінчення занять у Клубі (за винятком випадку оренди шафи, при умові наявності зазначеної послуги).

7.3.1. У клубах з автоматизованною системою контролю доступу, для використання шафи для переодягання або шаф для цінних речей, необхідно мати власний навісний замочок. У разі необхідності, його можна придбати безпосередньо у клубі. Шафи для переодягання закриваються власним навісним замочком лише на час відвідування клубу. Після закриття клубу залишені замочки, що блокують використання шаф демонтуються.

7.3.2. Незалежно від віку, доступ клієнтів, гостей Клубу та осіб за яких вони відповідають в роздягальню протилежної статі категорично заборонений! Короткострокові винятки допускаються під час прибирання роздягалень, поточного їх ремонту та ін., з обов’язковим  попередженням та за дозволом осіб, що на той час там перебувають. (В разі необхідності переодягання дітей ключ від шафи надається у роздягальню відповідно до статі дитини)

7.4. Перед виходом з Клубу ключ від шафи необхідно повернути на рецепцію.

7.5. Цінні/індивідуальні речі, втрата яких може нести матеріальні та моральні збитки Замовника, Виконавець рекомендує не приносити до Клубу. Замовник має можливість зберігати такі речі у шафах для цінних/індивідуальних  речей розміщених у тренувальних залах, тримаючи їх під особистим наглядом, або тримати такі речі при собі під час тренувань. Виконавець не несе відповідальності за можливу втрату речей Замовника в тому числі з шаф.

7.6. Недоцільно залишати особисті речі, ключі від шафи та від шафи для особистих речей без нагляду.

7.7. Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені, викрадені, або залишені без нагляду речі Замовника чи осіб, за яких він відповідає (у тому числі з шаф для переодягання та шаф для особистих речей).

7.8. За втрату ключа від шафи для переодягання, або ключа від шафи для особистих речей стягується штраф згідно з прайс-листом Виконавця.

7.9. У разі блокування Замовником використання шаф іншими Клієнтами, шляхом зберігання в ній особистих речей, у період його відсутності в Клубі (за винятком випадку оренди шафи, при умові наявності зазначеної послуги), Замовник зобов’язаний сплатити компенсацію за блокування шафи, згідно прайс-листа Виконавця, незалежно від строку блокування.

7.10. Замовник несе матеріальну відповідальність за втрату, або пошкодження майна Клубу.

7.11. У разі відмови Замовника від оплати компенсації внаслідок завданої шкоди, в зв'язку з порушенням умов Договору та цих Правил, або відмови його від оплати понаднормового користування послугами Клубу чи оплати користування додатковими послугами. Клуб має право відрахувати суму компенсації (заборгованості) з уже сплачених на користь Клубу коштів Замовником із одночасним пропорційним зменшенням (на суму відрахування) терміну дії абонемента.

7.12. Виконавець не несе відповідальності за не настання результату, очікуваного Замовником від занять в Клубі.

8. Заключні положення

8.1. Замовник погоджується з тим, що надані ним персональні дані, інформація про власний номер телефону стільникового зв'язку, які зазначаються під час реєстрації Клубної картки, або отриманні Коду доступу, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання в рамках чинного законодавства України.

8.2. Замовник усвідомлює та погоджується з такими фактами: що у відповідності до санітарних норм та з метою забезпечення безпечного для здоров’я Клієнта надання Послуг, приміщення Клубу потребує періодичного проведення поточного ремонту, внаслідок чого надання Виконавцем Послуг може бути тимчасово припинене; що більшість обладнання Клубу (сауна, тренажери та інше) мають безперебійний режим роботи, внаслідок чого потребують періодичної профілактики з метою запобігання подальшого їх виходу з ладу, тому проведення вищезазначених заходів не впливає на строк дії абонемента Клієнта.

8.3. Замовник усвідомлює та погоджується з тим, що до матеріально-технічної бази Клубу не можуть відноситися фітнес аксесуари особистого використання, такі як: килимки для фітнесу, гачки, ремені для тяги та інших цілей, TRX, блоки, фіксатори зап'ястя, пляшки для води, упори для віджимань, колеса для пресу, обважнювачі, сфери, масажні ролики, наколінники та інші аксесуари; і зобов'язується не вимагати від Виконавця забезпечення себе таким інвентарем.

При необхідності, вичерпний перелік обладнання матеріально-технічної бази Клубу Замовник може отримати від Адміністрації клубу на підставі письмового звернення.

8.4.Замовник усвідомлює та погоджується з тим, що одночасна пропускна спроможність Клубу дорівнює фактичній кількості шаф для переодягання в Клубі. Замовник розуміє, що в окремих випадках, у т.ч. у зв'язку з підвищенням сезонного попиту на послуги Виконавця та обмеженою одночасною пропускною спроможністю Клубу, можлива ситуація тимчасової відсутності у Виконавця  надати повноцінну Послугу щодо доступу до матеріально-технічної бази (не більше години). У такому випадку Замовник з розумінням має ставитись до виниклої ситуації та самостійно редагувати свій графік відвідувань Клубу (перенести отримання Послуги на години з меншим попитом, відвідувати Клуб з урахуванням імовірної живої черги тощо)

8.5. Замовник усвідомлює, що Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, в тому числі, але не виключно, державних органів та осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Клуб, що призвели до негативних наслідків, в тому числі відсутності гарячого тепло/водопостачання в Клубі, тощо.

8.6. Замовник погоджується з тим, що користування ним парковкою/машиномісцями для автотранспорту, у разі її наявності біля Клубу, здійснюється на умовах, встановлених власником будівлі і прилеглої території (далі за текстом – Власник) та є правовими відношеннями, які виникають між Власником та Клієнтом, зокрема, автотранспорт Клієнта, залишений на парковці/машиномісці, не вважається переданим на зберігання Виконавцю.

8.7. Клієнт проінформований, усвідомлює та погоджується, що Клуб розміщується в будівлі, яка не є власністю Виконавця, внаслідок чого, можлива бездіяльність та/або непередбачувані дії власників будівлі, або дії (бездіяльність) третіх осіб, подолання наслідків яких знаходяться поза контролем та волею Виконавця. Такі дії можуть впливати на діяльність Клубу, у тому числі можуть призвести до закриття Клубу, або тимчасового припинення можливості Виконавця надавати Послуги.

8.8. У разі настання обставин непереборної сили (дії надзвичайної ситуації техногенного, природного, екологічного, або санітарно-епідеміологічного характеру), обставин форс-мажору, прийняття Законів чи підзаконних актів, в тому числі постанов Кабінету Міністрів України, що обмежують або унеможливлюють надання послуг Виконавцем, у тому числі можуть призвести до закриття Клубу,- Виконавець звільняється від виконання зобов'язань перед Замовником, кошти в таких випадках не повертаються.

8.9. Замовник заявляє, що: а) він свідомо погоджується на всі умови цього Договору та усіх Додатків до нього та зобов’язується їх виконувати; б) він не має жодних претензій до змісту цього Договору і умови Договору його повністю влаштовують та є справедливими по відношенню до обох Сторін; в) Клієнт свідомо погоджується з тим, що його участь у всіх тренуваннях, групових заняттях та інших заходах відбуватиметься на власний розсуд та ризик.

8.10. Укладаючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на використання та обробку його персональних даних згідно із Законодавством України.

8.11. Укладаючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на проведення фото-, кіно-, теле- та відеозйомок, що не суперечать чинному законодавству України.

8.12. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору та правомірність даного додатку не потребує додаткового доказування в суді. 

Незнання Правил Клубу, Правил техніки безпеки не звільняє Клієнта від їх виконання!

 

Додаток № 2

до Публічного договору від 24.11.2023 року

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ  

1. ПОПЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД

Перед початком занять рекомендується пройти медичне обстеження. При регулярних заняттях у Клубі можливо загострення хронічних захворювань. Бажано, при різних захворюваннях, проводити тренування під контролем Тренера за індивідуальною програмою. Обов'язкове періодичне медичне обстеження, яке допоможе Вам попередити появу будь якого ускладнення.

2. РАЦІОНАЛЬНЕ  ТА ДОСТАТНЄ ХАРЧУВАННЯ

Якщо Ви харчувалися більше ніж за чотири години до тренування, то   можливе настання гіпоглікемії (низький рівень глюкози у крові), що може спричинити запаморочення. Якщо, Ви не встигли поїсти, і все одно бажаєте тренуватися, радимо випити склянку (200-250мл) солодкого чаю (кави), або солодкий сік перед та протягом заняття (ще 200-250мл).

3. ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ

Одяг повинен бути зручний та не перешкоджати виконанню повно амплітудних присідань та нахилів. Взуття повинно бути відповідного розміру, краще зі шнурками та з невеликими підборами, або без них. Слід підтримувати одяг та взуття чистим як з  вимог власної гігієни, так і з поваги до людей, які вас оточують.

4. ЗАГАЛЬНА І СПЕЦІАЛЬНА РОЗМИНКА

Перед кожним тренуванням необхідна розминка.

Загальна розминка включає мобілізацію серцевосудинної системи та системи дихання на спеціальних тренажерах, різні махи, нахили та інше, які розігріють та збільшать еластичність  м‘язової і сухожильної тканини, а також підготують організм до подальшої роботи.

Спеціальна розминка виконується перед кожною вправою в 1-2 підходи з вагою, що становить приблизно 50%-70% від Вашої робочої ваги в даній вправі.

5. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ВПРАВ

5.1 Перед початком роботи із штангами, гантелями, на тренажерах, лавах переконатися в надійній фіксації замків, регулюючих і страхуючих фіксаторів і інших пристосувань. При виявленні несправностей, механічних пошкоджень на тренажерах і пристосуваннях, слід негайно доповісти представнику Виконавця, не намагаючись усунути поломку самостійно.

5.2 Виконання будь-якої нової вправи обов'язково починайте з ваги, яка дозволить Вам зробити не менше 20 повторень у підході. Не поспішайте збільшувати робочу вагу. Обов'язково звертайтесь до Тренера з метою контролю за правильністю техніки виконання вправи. При освоєнні нових вправ, через не побудовану міжм'язову та внутрішньом'язову координацію, можуть трапитися травми, перед усім пошкодження м'язів, зв'язок та сухожиль.

5.3 Виконувати вправи з максимальним навантаженням тільки під наглядом Тренера, або партнера. До таких відносяться: присідання зі штангою, жим штанги, або гантелей лежачи, жим штанги стоячи, або сидячи. Виконувати страховку повинен досвідчений, вміючий правильно страхувати партнер, або Тренер.

5.4 При роботі на тренажерах не дозволяється безконтрольно, різко відпускати ручки, тяги, блоки.

5.5 Особливу увагу необхідно звернути при роботі на наступному обладнані:

Лави для горизонтального жиму штанги лежачи, для жиму штанги лежачи під кутом вниз, для жиму штанги лежачи під кутом в гору:

- робота на лавах з вагою близькими до 80% від повторного максимуму виконуються зі страховкою.

Вертикальна та горизонтальна тяга блоку сидячи, перед початком роботи перевірити:

- стан тросу,

- стан затискачів для тросів,

- надійне кріплення тягових рукояток.

Стійка для присідань зі штангою:

- присідання виконується над страхувальними підставками.

5.6 Після завершення занять із штангами, гантелями та іншими спортивним спорядженням, необхідно повернути їх на спеціальні місця згідно встановленого порядку. Забороняється після завершення занять залишати будь-яке знаряддя та предмети на підлозі, тренажерах, підвіконнях. Розбираючи штангу, яка стоїть на стійках, знімайте диски поперемінно (один диск з одного боку, потім, один диск з іншого боку). При виконанні вправ з штангою користуйтесь замками. Після завершення роботи з штангою, або тренажерами, зніміть з них всі диски і покладіть їх у відведені місця.

5.7 При тренуванні на біговій доріжці, потрібно пристебнути кліпсу відключення доріжки при падінні (Ключ безпеки). Бігова доріжка складний технічний механізм, що вимагає відповідної фізичної та теоретичної підготовки. Ознайомтеся до початку занять з загальнодоступними правилами техніки безпеки на бігових доріжках. Якщо ви не впевнені в своїх навичках та знаннях рекомендуємо використовувати інші види кардіотренажерів. Адміністрація Клубу не несе відповідальності за отримання травм.

5.8 При тренуванні на орбітреку забороняється розвивання високої швидкості при ввімкненому найлегшому (мінімальному) режимі спротиву.

6. ДОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ МЕТОДИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПІД ЧАС ТРЕНУВАННЯ

Під час тренувань дотримуйтесь правильної індивідуальної методики. Основним принципом тренувальних занять є послідовність і поступовість нарощування навантажень. Невірний підбір вправ, без урахування власного стану здоров'я, або дуже поспішний допуск до відновлення занять після перенесеного захворювання, або травми – вірний шлях до втрати здоров'я.

7. ПОВІТРЯНИЙ ТА ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ

У Клубі вимагається суворе дотримання установленого мікроклімату. Оптимальний мікроклімат досягається завдяки роботі обігріваючих, кондиціонуючих та вентилюючих приладів.

Оптимальні норми температури (в залежності від пори року, або температурних показників зовнішнього середовища), відносної вологості та швидкості руху повітря встановлені відповідно до санітарно-гігієнічних норм та рекомендацій провідних фахівців і становлять: діапазон температури (літо) 20-24 градусів за Цельсієм, (зима) 15-19 градусів за Цельсієм (весна, осінь) 15-22; діапазон відносної вологості 40-70%; швидкість руху повітря залежить від потужності кондиціонуючих та вентилюючих приладів. 

У разі індивідуального неприйняття установлених норм мікроклімату, Замовнику рекомендується вжити відповідних заходів для подальшого комфортного перебування у Клубі (більш теплий, не продувний одяг, рушник, інтенсивність виконання вправ, тощо). Зміна встановлених норм мікроклімату у Клубі допускається як крайній випадок та виконується виключно представниками Виконавця.

8. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА БІГОВІЙ ДОРІЖЦІ.

1. Перед початком будь-якої програми тренувань, проконсультуйтеся з вашим лікарем. Рекомендується пройти повне медичне обстеження.

2. Не рекомендується використання бігової доріжки тим, у кого є захворювання суглобів і м’язів, особливо в області спини, колін і кісточок.

3. Не починайте тренування на біговій доріжці, якщо у вас болить голова, підвищена температура, або турбує травма.

4. Не вживайте перед заняттями кави — вона сильно навантажує серцево-судинну систему, яка і так під час бігу отримує сильне навантаження.

5. Бігати потрібно в спортивному взутті — кросівках чи кедах. Не користуйтесь взуттям зі шкіряними підошвами, або високими підборами. Так значно знижується ризик пошкодження суглобів. 

6. Якщо у вас під час тренування пітніють ноги, посипте їх тальком і одягніть бавовняні шкарпетки.

7. Не одягайте одяг, який електризується, щоб уникнути ураження електричним струмом та пошкодження бігової доріжки.

8. Одягайте відповідне спортивне вбрання. Не одягайте одяг, деталі якого можуть потрапити у рухомі частини.

9. Прибирайте довге волосся назад. 

10. Не займайтеся на тренажері у верхньому одязі.

11. Не ставайте на полотно, поки воно не почало рух. При включенні доріжки, ваші ноги повинні знаходитися на бортах.

12. Не ступайте на бігову смугу відразу після пуску тренажеру. 

13. Заняття на біговій доріжці рекомендується починати з ходьби. 

14. Спочатку ви повинні встановити мінімальну швидкість, поступово збільшуючи її.

15. Якщо ви почали займатися бігом недавно, то не варто відразу ж сильно піднімати кут нахилу бігової доріжки.

16. Не торкайтеся рухомих частин.

17. Під час тренування на біговій доріжці завжди використовуйте Ключ безпеки.

18. Ви повинні триматися міцно одною рукою коли будете працювати з дисплеєм.

19. При будь-якій небезпеці натисніть кнопку безпеки

20. Дочекайтесь зупинки доріжки і зійдіть з неї.

21. Не надто навантажуйте свій організм в перші дні занять. Якщо відчуваєте, що більше не можете бігти — припиняйте заняття.

22. Займатися тривалий час не рекомендується, оскільки біг навантажує хребет і суглоби.

23. Під час ходьби і бігу намагайтеся тримати спину прямо, дивитися вперед і ніколи не повертатися, інакше можете втратити рівновагу і впасти.

24. Якщо під час тренування виникає біль, або відчуваєте дискомфорт, припиніть тренування. Негайно проконсультуйтесь з лікарем. 

25. Тренуйтесь в межах рекомендованого рівня фізичного навантаження; не виснажуйте себе тренуванням.

9. ПРИ ТРЕНУВАННЯХ У КЛУБІ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОПІНГ.

 

Додаток № 3

до Публічного договору від 24.11.2023 року

Політика обробки персональних даних

 

1. Загальні положення

1.1. Політика обробки персональних даних (надалі – Політика) націлена на публічне інформування Товариством з обмеженою відповідальністю "АТЛЕТІКО" (надалі – Товариство), Замовника про порядок збору, обробки, зберігання, передачі персональних даних та інформації, що надається в рамках Публічного договору та є його невід’ємною частиною.

1.2. Товариство дотримується принципів конфіденційності й недоторканності персональних даних, що дозволяють ідентифікувати Замовника.

1.3. Товариство ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення діяльності - дотримання прав та свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.4. Політика застосовується до всієї інформації, яку Товариство може отримати про відвідувачів веб-сайту https://shop.atletiko.club.

1.5. Для захисту переданої користувачем інформації на веб-сайті https://shop.atletiko.club використовується шифрування TLS.

1.6. Акцептуючи Публічний договір, Замовник погоджується з усіма правилами та умовами цієї Політики.

 

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

2.2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

2.3. Веб-сайт - сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://shop.atletiko.club;

2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, котрі знаходяться в базах даних і забезпечують їх обробку інформаційними технологіями і технічними засобами;

2.5. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити, без використання додаткової інформації, приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;

2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція), або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації, або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

2.7. Виконавець - державний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно, або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

2.8. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до певного Користувача веб-сайту https://shop.atletiko.club;

2.9. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту https://shop.atletiko.club;

2.10. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певної особи, або кола осіб;

2.11. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних), або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах, або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

2.12. Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній, або іноземній юридичній особі;

2.13. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

 

3. Персональні дані, які можуть оброблятись Товариством

3.1. Прізвище ім'я по батькові Користувача/Замовника;

3.2. Електронна адреса;

3.3. Номери телефонів;

3.4. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).

3.5. Інші відомості, мета обробки яких співпадає з метою обробки персональних даних, та які будуть надані суб’єктом самостійно або отримані Товариством в процесі ведення Товариством своєї діяльності, в тому числі, але не виключно шляхом надання послуг.

3.6. Перелічені у пунктах 3.1.-3.5. дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

 

4. Цілі обробки персональних даних

4.1. Персональні дані використовуються Товариством в цілях забезпечення надання якісних послуг (встановлення зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, тощо) відповідно та на виконання Законів України «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах », інших норм чинного законодавства України та норм міжнародного права.

Мета обробки персональних даних Користувача/Замовника – забезпечення надання якісних послуг за Публічним договором.

4.2. Неперсоніфікована інформація - автоматично зібрані дані (cookies, IP адреса), що використовується виключно для формування статистичних даних та з метою покращення послуг та змісту сайту.

 

5. Автоматизований збір персональних даних

5.1. Товариство може збирати і отримувати додаткові дані та інформацію про Замовника/Користувача під час користування сайтом https://shop.atletiko.club, коли відбувається автоматизований збір інформації про обладнання, з якого Замовник/Користувач відвідують сайт, про програмне забезпечення, операційну систему, IP адресу, джерела посилань, переглянутих веб-сторінках, параметрах і налаштування інтернет-браузерів (User-agent), посиланнях, які використовували для доступу до сайту, та інше. Такий автоматизований збір даних відбувається з метою налаштування зручності в роботі з Сервісами сайту https://shop.atletiko.club та пропозицій для Користувача/Замовника, а також для запобігання можливих випадків шахрайства.

5.2. Автоматизований збір деяких даних і застосування технології «Сookies» сприяє поліпшенню функціональних характеристик сайту і розробці максимально зручних в користуванні сервісів, що сприяє оцінюванню проведених рекламних та маркетингових кампаній, а також пропонує інформацію, яка може бути для Користувача/Замовника найбільш цікавою і корисною.

Файли «Сookies» — невеликі текстові файли, які можуть бути збережені на комп’ютері Користувача або іншому обладнанні з якого відбувається відвідування сайту. Файли «Сookies» не впливають жодним чином на роботу комп’ютера або іншого обладнання Користувача, або його даних.

5.3. Для відмови від передачі «Сookies» на сторонній сервер, Замовник/Користувач має перейти в налаштування свого браузера і блокувати дані файли, встановивши відмітку у відповідному віконці, також в налаштуваннях можна задати параметри, щоб система кожного разу повідомляла про їх відправку.

5.4. На сайті https://shop.atletiko.club використовуються служби третьої сторони для відстеження статистики відвідувань, отримання інформації про переходи по рекламним кампаніям та інше. За допомогою цих сервісів і інструментів Товариство має можливість збирати загальні статистичні дані про відвідування і ефективність сайту, а також ефективність рекламних кампаній.

5.5. Для зазначених цілей Товариством використовується GoogleAnalytics – це безкоштовна служба веб-аналітики від Google, яка дозволяє власникам сайтів дізнатися, як користувачі взаємодіють з їх сторінками. Збір інформації в ній ведеться анонімно. Для відстеження дій Замовників/Користувачів на сайті в GoogleAnalytics використовуються власні файли cookie. Вони дозволяють дізнатися, чи заходив Замовник/Користувач на веб-ресурс раніше, звідки перейшов на сторінки на сайті і скільки часу там провів.

5.6. З описом рекламних сервісів Google і документацією щодо їх використання можна ознайомитися за адресою https://ads.google.com, з Політикою конфіденційності Google Замовник/Користувач можуть ознайомитись за посиланням https://policies.google.com

5.7. Товариство має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Товариству лист на адресу електронної пошти reviews.atletiko@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».

 

6. Принципи обробки персональних даних

6.1. Обробка персональних даних здійснюється Товариством на законній і справедливій основі.

6.2. Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Товариство не допускає обробку персональних даних, несумісну з цілями збору персональних даних.

6.3. Зміст і обсяг оброблюваних персональних даних Товариством відповідають заявленим цілям обробки та не є надмірними по відношенню до заявлених цілей їх обробки.

6.4. Зберігання персональних даних здійснюється Товариством не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, відповідно до положень цієї Політики та вимог чинного законодавства України.

6.5. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособленню після досягнення цілей обробки або у випадку втрати необхідності досягнення цих цілей.

6.6. Товариство обробляє персональні дані Користувача/Замовника тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем/Замовником самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://shop.atletiko.club. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Користувач/Замовник висловлює свою згоду з цією Політикою.

6.7. Товариство обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

 

7. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

7.1. Товариство використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Товариство застерігає Користувача, що він не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза віданням Товариства.

7.2. Товариство забезпечує дотримання ним всіх відповідних зобов’язань щодо зберігання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення, або обробки такої інформації і даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

7.3. Доступ до інформації і персональних даних Товариство надає тільки уповноваженим співробітникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації і даних згідно з локальними актами.

7.4. Товариство не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до сайту, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення Замовником/Користувачем своїх персональних даних.

7.5. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

7.6. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом надсилання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти reviews.atletiko@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».

7.7. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Товариству повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу reviews.atletiko@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

 

8. Транскордонна передача персональних даних

8.1. Передача персональних даних суб’єкта іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, здійснюється Товариством лише за умови забезпечення відповідною державою належного захисту персональних даних у випадках, встановлених законом або міжнародним договором України.

Держави-учасниці Європейського економічного простору, а також держави, які підписали Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, визнаються такими, що забезпечують належний рівень захисту персональних даних. Перелік держав, які не входять до переліку Держав-учасниць Європейського економічного простору, а також держав, які підписали Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, але забезпечують належний захист персональних даних, визначає Кабінет Міністрів України.

Персональні дані суб’єктів при транскордонній передачі можуть поширюватися Товариством лише з метою, з якою вони були зібрані.

8.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

 

9. Прикінцеві положення

9.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Товариства за допомогою електронної пошти reviews.atletiko@gmail.com.

9.2. Товариство залишає за собою право змінювати, доповнювати та оновлювати цю Політику. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією.

9.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://shop.atletiko.club/agreement/

 

Додаток № 4

до Публічного договору від 24.11.2023 року

Правила використання автиматизованної системи контролю доступа

1. Для доступу до Клубу мережі ФК Атлетіко, придбайте на сайті www.atletiko.club абонемент, що відповідає конкретній адресі Клубу, який заплановано відвідувати.

2. Після оплати, введіть код доступу на клавіатурі, яка знаходиться біля вхідних дверей Шлюзу та натисніть символ # (дієз). Код доступу буде отримано шляхом sms повідомлення, яке надійде на Ваш телефон. У випадку якщо Ви помилилися у наборі коду, скинути поточний набір можливо нажавши на клавіатурі символ * (зірочка).

3. Прохід через Шлюз та одночасне знаходження у ньому можливе лише ОДНІЄЇ людини. У разі порушення цієї норми, шлюз працюватиме не коректно і не дасть змоги здійснити заплановану дію.

4. Шлюз працює в автоматичному режимі, дочекайтеся ПОСТІЙНОГО світіння зеленого індикатора та відчиніть двері.

5. Знаходячись всередині Шлюзу, у випадку якщо автоматичне відкриття дверей не відбулось, повторно введіть свій Код доступу, натисніть # та змініть положення свого тіла відносно камер відео нагляду (трохи відійдіть, поверніться тощо). Дочекайтеся ПОСТІЙНОГО світіння зеленого індикатора та відчиніть двері.

6. Якщо Ви опинилися у шлюзі без коду доступу, ЗАЧЕКАЙТЕ 30 секунд і двері, через які ви увійшли, відкриються автоматично.

7. Якщо Ваш Код доступу не діє та Ви не можете потрапити до Клубу, повідомте про це службу підтримки за електронною поштою reviews.atletiko@gmail.com